1886 - Kitabı Mukaddes'in başlık sayfası ve fihristi

Kitâb-ı Mukaddes

yaʿnî

ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîd

ʿAn asıl muharrer bulunduğu ʿİbranî ve Keldanî ve Yûnânî lisânlarından bi’t-tercüme 14 Muharrem el-Harâm 1301 ve 3 Teşrîn-i Sânî 1299 tarîhli ve 752 numaravlı ruhsatnâmesiyle ve İngiliz ve Amerikan Baybıl Şirketleri masârifiyle İstanbulda Boyacıyan Aġop Matbaʿasında tabʿ olunmuşdur 1886

Modern Türkçesi:

Kutsal Kitap yani Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma İbrani, Keldani [Arami] ve Yunani dillerinde yazılan orijinal metinlerden tercümesiyle Milli Eğitim Bakanlığının 752 no.'lu ve 14. Muharrem el-Haram 1301 ve 3. Teşrin-i Sani 1299 hicri tarihinde verilen izin belgesiyle ve İngiliz ve Amerikan Kitabı Mukaddes Şirketlerinin masrafıyla İstanbul'da Boyacıyan Aġop Matbaʿasında basılmıştır 1886

ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîdin Fihristi

  Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma'nın İçindekiler Listesi