1866 - Yeni Ahit (İncil)'in başlık ve önsöz sayfaları

 

 

 

 

Kitâb ü'l-ʿAhd el-Cedîd

el-mensûb ilâ Rabbinâ ʿIsâ el-Mesîh

 

( Yeni Antlasma Kitabı
Rabbimiz İsa Mesih'e ait )

[ Önsöz ]

[ Sönsöz ]

İşbu kitâb-ı mukaddes Alî Beḡiŋ tercümesiyle tabʿ olunup baʿdehu Türâbî Efendiniŋ marifetiyle bi'l-defa Londrada basılmış ise de sehv ve hatâdan vâreste olduğu cihetle bu defa baʿz zevâtıŋ saʿy ve ihtimâmı ile âsıl Yûnânî lisân ile bi'l-mukâbele tashîh olundukdan soŋra
İngilterreniŋ ve sâir rub-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına Kütüb-i Mukaddeseyi neşr zımnında Londrada muntazam olan encümeniŋ ve Amerikada ol Kütüb-i Mukaddeseniŋ neşri için tanzîm olunan encümeniŋ hisâblarına mahsûben
İstanbulda Harutun Minasyan nâm tabbâʿıŋ matbaasında defa-yı râbiʿa tab ve temsîl kılınmışdır 

fi sene 1866 el-mesîhiye