1857 - Yeni Ahit (İncil)'in başlık sayfası fihristi ve sonsözü

 

 

Kitâb ü'l-ʿAhd el-Cedîd

el-mensûb ilâ Rabbinâ ʿIsâ el-Mesîh

 

 

 

( Yeni Antlasma Kitabı
Rabbimiz İsâ Mesih'e ait )

Fihrist

Kitâb ü'l-İncîl eş-Şerîf

 

 

 

 ( İncil-i Şerif kitabının
içindekiler listesi )

Sonsöz

İşbu kitâb-ı mukaddes mukaddemâ Ali Beḡiŋ tercümesiyle defa-yı ulâda Paris şehrinde basılmış ise de sehv ve hatâdan vâreste olduğu cihetle muʾahharen Türâbi Efendi ve bu kere sâir bazı zevât marifetiyle tashîh olunarak İngiltereniŋ ve sâir memâlik-i rub-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına Kütüb-i Mukaddeseyi neşr zımnında Londra tanzîm olunmuş encümeniŋ hisâbına mahsûben yine Londrada William Watts nâm tabbâʿıŋ matbaʿasında defa-yı sâlise tab ve temsîl kılınmışdır

fi sene 1857 el-mesîhiyye