1877 Torah Title Page & Foreword

Tevrât 

yanî

Mûsâ Peyġambere

vahiy tarîkiyle nâzil olan

Şeri'at-Ullâh

kitâbıdır

 

 

[ Neşriyat ayrıntıları için kitabın aşağıdaki sonsözüne bakınız ]

Lisân-ı ʿibrânîde vâcibü'l-vücud manâ-sında olan "Yahve" kelimesi Rabb Teâlâya mahsûs ve onuŋ ism-i şerîfi olup bunuŋ tercümesi dahi kelime-i vâhide bi'l-vâsıta muhâl olduğundan işbu ism-i mukaddes ve mütebârek Mûsâ Peyġamberiŋ bu tercümemizde tavîl olunmayıp kemâ-kâne tab ve temsîl olundu

İşbu kitâb-ı mukaddes İngiltereniŋ ve sâir rub-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfında kütüb-i mukaddeseyi neşr zımnında Londrada muntazam olan encümeniŋ mahsûben Viyanada Adolf Holshausen nâm tabâʿıŋ matbaa-ı medrese-i mülûkânesinde tab ve temsîl kılınmışdır 

fi sene 1877 el-mesîhiyye  

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.