1852 Genesis & Psalms Title Page

Kitâb-ı Sifr ü'l-Halîkat

ve Mezâmîr-i Dâvud

 

İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn şehr-i Londrada muntazam olunan
mecmaʿıŋ masârifi ile tabʿ ve temsîl kılınmışdır
 
 
 İşbu kitâb-ı mukaddes ʿAli Beḡ'iŋ tercümesiyle defa-yı evvelde mukaddemâ Parisde tabʿ olunmuş ise de sehv ve hatâdan vâreste olduğu cihetle bu kerre Türâbî Efendi maʿrifetiyle tashîh olunarak Londrada mûkîm William Watts nâm tabʿhânesinde defay-ı sâniye olarak basılmışdır
sene 1852 el-mesîhiyye 
 

In Modern Turkish:

Ali Bey'in tercümesi ilk defa Paris'de basılıp ve hataları giderilip Türabi Efendi'nin marifetiyle tashih olunup kutsal kitapların yayınlanması için Londra'daki şirketin masrafıyla ikinci defa William Watts matbaasında basılmıştır 

M.S. 1852 yılı