1852 Genesis & Psalms Title Page

Kitâb-ı Sifr ü'l-Halîkat

ve Mezâmîr-i Dâvud

İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn şehr-i Londrada muntazam olunan mecmaʿıŋ masârifi ile tabʿ ve temsîl kılınmışdır

  İşbu kitâb-ı mukaddes ʿAli Beḡ'iŋ tercümesiyle defa-yı evvelde mukaddemâ Parisde tabʿ olunmuş ise de sehv ve hatâdan vâreste olduğu cihetle bu kerre Türâbî Efendi maʿrifetiyle tashîh olunarak Londrada mûkîm William Watts nâm tabʿhânesinde defa-yı sâniye olarak basılmışdır sene 1852 el-mesîhiyye  

Yeni Türkçe'de:

Ali Bey'in tercümesi ilk defa Paris'de basılıp ve hataları giderilip Türabi Efendi'nın marifetiyle tashih olunup kutsal kitapların yayınlanması için Londra'daki şirketin masrafıyla ikinci defa William Watts matbaasında basılmıştır M.S. 1852 yılı

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.