1878 - Kitabı Mukaddes'in başlık sayfası

Kitâb-ı Mukaddes

yaʿni

ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîd

ʿAn asıl muharrer bulunduğu ʿİbranî ve Keldanî ve Yûnânî lisânlarından bi’t-tercüme
Masârif
İngiliz ve Amerikan Baybıl Şirketleri tarafından tesviye olunarak
Maʿârif 'umumiye Nezaret-i celîlesiniŋ ruhsatıyla
Der Saʿâdetde
Boyacıyan Aġop Matbaʿasında tabʿ olunmuşdur
1878

Modern Türkçesi:

Kutsal Kitap
yani
Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma
İbrani, Keldani [Arami] ve Yunani dillerinde yazılan orijinal metinlerden tercümesiyle
Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle
Saadet Kapısında [ İstanbul'da ] basılmıştır
1878