1827 OT Title Page & Errata

Kitâb

ü'l-ʿahd el-ʿatîk

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur
fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
sene 1827 el-mesîhiyye

In Modern Turkish:

Eski Antlaşma Kitabı
ki İngilterre’nin ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayınlanması için
İngilterre'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır
Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1827 yılı

[ Errata pages at the end of the book ]