1819 NT Title Page & Errata

Kitâbül-ʿahd el-cedîd

el-mensûb ilâ rabbinâ ʿİsâ el-Mesîh

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile
tabʿ olunmuşdur
fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
sene 1819 el-mesîhiyye

In Modern Turkish:

Yeni Antlaşma Kitabı

Rabbimiz İsa el-Mesih'e ait
ki İngiltere’nin ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayınlanması için
İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır
Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1819 yılı

[ The book's errata pages are shown below ]